Secretar: Manole Brandusa

Atributiile Secretarului


Diverse

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicata) a administraţiei publice locale ART. 117

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

  • a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judetean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
  • b) participă la şedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
  • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între acestia si prefect
  • d) organizează arhiva si evidenţa statistică a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
  • e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
  • g) pregăteşte lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • h) alte atribuţii prevăzute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz